VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: Algemene voorwaarden

1.1 Het onderstaande is van toepassing bij alle handelingen en regelingen bij Ayuryoga BV, dus bij online reservering, website, webwinkel, mailverkeer. Door gebruik te maken van onze diensten, behandelingen, website, webshop, online reserveringsysteem en reservaties via mail stemt u in met deze voorwaarden.

1.2 Bij het tot stand brengen van een telefonische reservatie of reservatie per mail, die vervolgens door een medewerker van Ayuryoga BV in het reservatiesysteem wordt ingevoerd op uw verzoek, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, bijgevoegd in de bevestigingsmail. Indien U niet akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, dan dient U dit binnen de 24 u schriftelijk en per mail aan ons kenbaar te maken.

1.3 Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de hotelovereenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene verkoopsvoorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover zij in strijd zijn met de eerste.

1.4 De prijsoffertes vanwege de hotelhouder zijn vrijblijvend en geschieden zonder enige verbintenis.

1.5 De dienstverrichtingen geschieden op de vestigingsplaats van de hotelhouder, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.

1.6 Klachten betreffende de geleverde dienstverrichtingen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet aangetekend schriftelijk bij de hotelhouder toekomen binnen de zeven dagen na de levering of voltrekking van de geleverde diensten.

1.7 Een persoon die in een hotel overnacht, is niet noodzakelijk een contractpartij: een hotelcontract kan in zijn naam door een derde worden afgesloten. Bij toepassing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bedoelt men met de term “contractant” de fysieke of rechtspersoon, die een contract tot hotelreservering afsluit en/of die gehouden is tot een betaling (als tegenprestatie). Onder de term “klant” verstaat men de fysieke perso(o)nen die de bedoeling heeft (hebben) een hotelovernachting te volbrengen.

ARTIKEL 2: Uitsluiting van aansprakelijkheid

2.1 Alle informatie die wordt verdeeld door Ayuryoga BV is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

2.2 Ayuryoga BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledig of onjuist gebruik van de aangeboden informatie. Deze info is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van voorwaarden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

2.3 Ayuryoga BV is slechts aansprakelijk ingeval van opzet of grove schuld.

2.4 De klant verbindt er zich toe om bij een erkende verzekeringsonderneming, een verzekering af te sluiten, ter dekking van zijn aansprakelijkheid als organisator tijdens de periode zoals voorzien. Daarenboven dient de klant naar zijn deelnemers toe te voorzien dat deze gehouden zijn om zich behoorlijk te gedragen, in overeenstemming met de huisregels en dienen de bezittingen van het Hotel als een goede huisvader te worden beheerd. Bij schade, overlast of diefstal kan Ayuryoga BV de organisator of klant een schadevergoeding aanrekenen en deze onmiddellijk innen via de door de organisator of klant verschafte creditcardgegevens. Het is de klant/ haar deelnemers hierbij verboden om de ter beschikking gestelde ruimtes aan te wenden voor bijeenkomsten van elke vorm van extremisme, elke vorm die indruist tegen de rechten van de mens of elke vorm die rechtstreeks of onrechtstreeks een negatieve impact zou kunnen hebben op het normale hotelgebeuren en de waarden van Ayuryoga BV, of de rust van de overige hotelgasten zou kunnen verstoren. De klant zal in geval van schade/hinder deze schade dienen te vergoeden, ook al wordt deze door de deelnemers van de klant veroorzaakt. Ayuryoga BV kan in ieder geval nooit, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden ingeval van diefstal, verlies of schade aan goederen die door de klant of diens deelnemers in het hotel worden bewaard, evenmin voor lichamelijke schade toegebracht aan de klant en / of diens gasten.

ARTIKEL 3: Annulatie – No-show

3.1 Dit geldt voor alle reserveringen bij Ayuryoga BV:

uw reservering wordt pas bevestigd na acceptatie van de voorwaarden en het voldoen van de gevraagde vooruitbetaling. U kunt uw reservering 48 uur vóór de lokale hoteltijd kosteloos annuleren (2 dagen voor aankomst). Houd er rekening mee dat we de vooruitbetaling inhouden als u na deze deadline annuleert.

Bij verhindering voor een bevestigde reservatie van hotel, publieke of privé wellness of massagediensten, dient u minimum 48 uur op voorhand de afspraak te annuleren, bij weekend-, of weekarrangementen dient er minimum 72u op voorhand geannuleerd te worden. Bij laattijdige annulatie of bij no- show zal Ayuryoga BV hiervoor de betaalde voorschotten in rekening brengen. Zie volgende artikelen:

 • Voor yoga zie sectie ‘3.4’
 • Voor massages, verzorgingen en wellness zie sectie ‘3.5’
 • Voor zaalverhuur zie sectie ‘3.6’
 • Voor hotel zie sectie ‘3.7’

3.2 Laattijdige annulaties:

Indien er geen tijdige annulatie werd gedaan zal Ayuryoga BV het recht behouden om het betaalde voorschot in rekening te brengen en de totale vergoeding vermeld in onderstaande secties aan de klant te factureren. In geval van ernstige ziekte, familiale overmacht of ongeval en bij aanlevering van de correcte documenten hieromtrent zal enkel het betaalde voorschot ingehouden worden.

Bij ziekte of covid besmetting zal Ayuryoga BV het recht behouden om het betaalde voorschot in rekening te brengen. Een annulatie om welke andere reden ook heeft de volgende regeling tot gevolg (zie artikel 3.4, 3.5 en 3.6). Indien u verhinderd bent de behandeling of dienst te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel laten vervangen door een collega of kennis. U meldt dit vóór de start van de behandeling of dienst.

Elke annulatie dient zo spoedig mogelijk telefonisch (+32 055 61 33 33) en schriftelijk (per mail: info@ayuryoga.be) te worden doorgegeven.

3.3 Geen annulatie of no-show:

Wanneer u bij de gereserveerde behandeling of dienst niet hebt verwittigd en niet op het afgesproken moment aanwezig bent, dus bij een volledige NO-SHOW zal steeds de totaal verschuldigde som worden aangerekend. U kan uw afspraak steeds wijzigen of annuleren 48 uur vóór de lokale hoteltijd (2 dagen voor aankomst) via uw bevestigingsmail of u kan ons contacteren via mail of telefonisch.

3.4 Groepslessen yoga:

Bij verhindering voor een bevestigde reservatie, gelieve minimum 48 uur op voorhand de afspraak te annuleren. Er wordt per klant 1 laattijdige annulatie toegelaten. Bij een tweede laattijdige of geen annulatie wordt u hiervoor een beurt aangerekend.

3.5 Massages, verzorgingen en wellness:

Bij verhindering voor een bevestigde reservatie van massages, verzorgingen of publieke en privé wellness, gelieve minimum 48u op voorhand de afspraak te annuleren. Bij late annulatie of no-show wordt het voorschot (50% van de totale som) ingehouden.

3.6 Evenementen:

In geval van annulering van een evenement is de klant een forfaitaire opzegvergoeding verschuldigd die als volgt begroot wordt, behoudens bewijs van hogere schade door Ayuryoga.

 • Vanaf de ondertekening van het contract tot 3 maanden vóór het event, zal 25% van het totaal bedrag of het betaalde voorschot in rekening worden gebracht.
 • Tussen 3 maanden en 2 maanden voor het event, zal 50% van het totaal bedrag in rekening worden gebracht.
 • Tussen 2 maanden en 10 dagen voor het event, zal 75% van het totaal bedrag in rekening worden gebracht.
 • Vanaf 9 dagen voor het event, zal 100% van het totaal bedrag in rekening worden gebracht.

3.7 Hotel:

Annulaties zijn enkel kosteloos mogelijk tot 48u voor check in tijd van 14u op de dag van de reservatie. Bij verhindering voor een bevestigde reservatie van overnachtingen, gelieve minimum 48u op voorhand de afspraak te annuleren. Bij late annulatie wordt het voorschot (100% van de totale som) ingehouden en is het volledige bedrag van de overnachting reservatie verschuldigd. Zie verdere info in artikel 7.

3.8 Yoga:

 • Yoga beurtenkaarten zijn 6 maanden geldig.  De beurten van vervallen beurtenkaarten kunnen niet meer gebruikt worden.
 • Yoga beurtenkaarten kunnen enkel bij bewijs van ziekte verlengd worden met een periode van 3 maanden voor een bedrag van 35€ of voor een periode van 6 maanden met een bedrag van 70€.
 • Een losse yoga beurt is enkel geldig op de dag van aankoop.
 • Een yoga abonnement is 1 of 6 maand of 1 jaar geldig afhankelijk van de soort die men heeft aangekocht. Dit zonder uitzonderingen. Deze vervalt na de periode van het abonnement.

ARTIKEL 4: Voorafbetalingen

4.1 Alle voorschotten worden gevraagd nadat u de reservatie heeft afgerond. Deze kunnen betaald worden via overschrijving, Bancontact, Ideal, Visa of Mastercard. Wanneer het voorschot niet wordt betaald, zal de afspraak niet bevestigd worden. Het resterende bedrag wordt dan betaald nadat uw reservatie is afgelopen. Indien u dit wenst kan u steeds een factuur verkrijgen van de gereserveerde diensten of behandelingen.

4.2 Bij massages of verzorgingen wordt een voorschot gevraagd van 50% van de totaalsom. Dit bedrag wordt afgehouden bij geen of niet tijdige annulatie.

4.3 Bij dag-, weekend-, of weekarrangementen wordt een voorschot gevraagd van 50% van de totaalsom. Bij dagarrangementen met overnachting wordt een voorschot gevraagd van 100% van de totaalsom. Deze bedragen worden afgehouden bij geen of niet tijdige annulatie.

4.4 Bij privé-wellness wordt een voorschot gevraagd van 50% van de totaalsom. Dit bedrag wordt afgehouden bij geen of niet tijdige annulatie.

4.5 Bij hotel overnachtingen wordt een voorschot gevraagd van 100% van de totaalsom. Dit bedrag wordt afgehouden bij geen of niet tijdige annulatie.

4.6 Voor de yogalessen dient het totaalbedrag van het abonnement of beurtenkaart of de losse beurt steeds betaald te zijn voor aanvang van de lessen.

4.7 Bij evenementen en zaalverhuur wordt een voorschot gevraagd van 50% van de totaalsom. Dit bedrag wordt afgehouden bij geen of niet tijdige annulatie.

4.8 Bij restaurant reserveringen en osteopathie diensten wordt geen voorschot gevraagd.

4.9 Bij gebrek aan stipte betaling van deze voorschot(ten) heeft Ayuryoga BV het recht om de dienst zelf te annuleren lastens de klant.

ARTIKEL 5: Omschrijving der te leveren diensten / behandelingen / evenementen

5.1 De diensten/behandelingen worden geleverd zoals bepaald in de reservatie bevestiging, bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

5.2 Bij evenementen dient de klant uiterlijk 14 dagen voor de voorziene aankomstdatum aan Ayuryoga een gedetailleerde lijst over te maken. Deze lijst omvat de bezetting van eventuele kamers in het hotel, de naam/namen van de desbetreffende deelnemers en/of het aantal deelnemers die deelnemen aan het evenement.

5.3 Indien de klant minder dan 5 dagen voor de voorziene datum, Ayuryoga informeert betreffende een verhoging van het aantal deelnemers van een evenement, dan zal het Hotel iedere redelijke inspanning leveren om haar diensten te verlenen aan dit verhoogd aantal, weliswaar zonder dat Ayuryoga aansprakelijk kan worden gehouden voor de gevolgen, indien zij hier niet of niet volledig in zou slagen. Het exact aantal deelnemers dient in ieder geval steeds ten laatste 3 werkdagen voor het evenement te worden bevestigd, onder voorbehoud van toepassing van art. 1.3. van onderhavige voorwaarden. Alle verminderingen van aantal deelnemers en/of kamers dienen schriftelijk of per email (info@ayuryoga.be) te gebeuren.

5.4 Indien de klant het volledige evenement annuleert, zal de klant ook garant staan voor de kamers die in optie werden genomen en in dit geval zijn de annulatie voorwaarden van toepassing zoals hierboven vermeld.

5.5 De klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe om zijn evenement te starten en te beëindigen binnen de daartoe contractueel voorziene tijdstippen. Ayuryoga is gerechtigd om alle supplementaire uren of andere uitgaven welke het gevolg zijn van het niet respecteren van dit tijdschema, aan te rekenen aan de klant, welke dit aanvaardt.

5.6 De uiteindelijke keuze van het menu en van het programma dient ten laatste 10 dagen voor het evenement aan Ayuryoga te worden medegedeeld. Indien de keuze van het menu door de klant niet werd bevestigd aan het Hotel binnen die tijd, is Ayuryoga gerechtigd om zelf een menukeuze te maken teneinde een optimale voorbereiding van het evenement te kunnen garanderen. Indien de klant minder dan 7 dagen voor het evenement wijzigingen zou doorvoeren in haar keuze van het menu, dan zal Ayuryoga (indien zij er ook in zou slagen om het gewijzigde menu te leveren) de bijkomende kosten die als gevolg van deze laattijdige keuze zouden worden veroorzaakt, hiervan mogen aanrekenen aan de klant.

ARTIKEL 6: Prijs en betaling

6.1 De prijs is deze zoals op de factuur vermeld, tenzij Ayuryoga zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie.). De eventuele prijsherziening zal geschieden in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

6.2 Alle prijzen zijn inclusief btw.

6.3 De prijs geldt exclusief eventuele kosten van levering, vervoer en verzekeringskosten. Ook taksen van verblijf etc. zijn nooit inbegrepen tenzij anders vermeld.

6.4 Hotelprijzen zijn berekent op het verblijf van 2 personen in 1 kamer. Wanneer meer of minder gasten in 1 kamer verblijven, kunnen prijzen verschillen. de prijzen van het hotel zijn enkel van toepassing op individuele boekingen en zijn niet toegepast op groepen of evenementen.

6.5 De prijs is contant betaalbaar tot het wettelijk maximum van 3000€.

6.6 Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de klant.

6.7 In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zullen volgende forfaitaire schadebedingen en verwijlintresten toegepast worden voor klanten die vallen onder het begrip “consumenten” in de zin van het Wetboek Economisch Recht :

 • schulden t.e.m. 150 EUR : max. 20 EUR ;
 • schulden tussen 150,01 EUR en 500 EUR : max 30 EUR plus 10% van het bedrag tussen 150,01 en 500 EUR
 • schulden hoger dan 500 EUR : max 65 EUR plus 5% van het bedrag boven 500 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR

De verwijlintresten bij wanbetaling zijn gelijk aan de referentie-interestvoet vermeerderd met 8 procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Wat betreft de forfaitaire schadebedingen en de verwijlintresten geldt dit telkens voor zover werd voldaan aan kosteloze herinnering volgens artikel XIX.2 Wetboek Economisch Recht

6.8 Elke niet-betaling van een factuur of ticket op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de klant en doet elke betalingsfaciliteit voor de toekomst automatisch vervallen. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling de forfaitaire vergoeding en de intresten zoals vermeld onder 6.7 verschuldigd. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

6.9 Onverminderd wat bepaald is in art. 9.1 moet in geval van betwisting de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde manier geprotesteerd worden binnen de 5 dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven.

6.10 Het facturatieadres zoals vermeld in het contract of reservatie, is bindend voor de factuur of ticket. Eventuele wijzigingen van het facturatieadres dienen tijdig en spontaan door de klant te worden doorgegeven aan Ayuryoga. De klant zal zich niet kunnen beroepen op de niet-ontvangst van een factuur indien hij de adreswijziging niet heeft gecommuniceerd om zich aan kosten van invordering, daaronder begrepen gerechtskosten, te onttrekken.

6.11 Indien de klant een activiteit heeft georganiseerd in Ayuryoga en hiervoor beroep heeft gedaan op de faciliteiten van Ayuryoga (waaronder bijv. ter beschikkingstelling van hotelkamers) en Ayuryoga op verzoek van de klant, deze faciliteiten/ hotelkamers en aanhorigheden individueel heeft gefactureerd aan één of meerdere (door de klant daartoe aangewezen) deelnemers, dan blijft de klant niettemin samen met de betrokken deelnemers, hoofdelijk en ondeelbaar, de ene bij gebreke aan de andere, gehouden in betaling aan Ayuryoga van alle door de betrokken deelnemers verschuldigde bedragen, zo in hoofdsom, intresten als kosten.

ARTIKEL 7: Hotel

7.1 Hotel en wellness gedeelte is niet toegankelijk onder de 16 jaar, tenzij in overeenkomst met de verantwoordelijke van Ayuryoga.

7.2 Wanneer u zonder verwittiging niet aanwezig bent voor 18:00 uur op de dag van uw check-in wordt het totale bedrag aangerekend dat overeenkomt met 100% van de totale boeking. de klant kan geen korting krijgen, wanneer hij een dag later aankomt. Wanneer u zonder verwittigen niet aanwezig bent voor 22:00 uur, kan uw kamer vrijgegeven worden voor andere klanten. Wanneer u later dan 22:00 uur zou toekomen in het hotel gelieve dit te verwittigen.

7.3 Accommodatie types zoals half pension en vol pension zijn voorzien voor verblijvende klanten die lunch en/of diner kunnen nuttigen in het restaurant van Ayuryoga.

7.4 Bij half pension en vol pension zal de klant een diner kunnen nuttigen op de dag van aankomst. Indien van toepassing zal deze de volgende dag(en), bij half pension, steeds de lunch of diner verkrijgen. bij vol pension zal de klant de lunch en het diner verkrijgen. Wanneer de klant dit echter anders wenst, kan dit eventueel besproken worden met een verantwoordelijke van Ayuryoga indien beschikbaar en naar de openingsuren van het restaurant. Dranken zijn niet inclusief in deze formules, ze kunnen wel besteld worden, maar zullen aangerekend worden.

7.5 In verband met de legitimatieplicht is het noodzakelijk dat elke gast of klant een geldig paspoort of identiteitsbewijs kan voorleggen bij aankomst.

7.6 Check-in zal mogelijk zijn vanaf 14:00 uur tot 22:00 uur op de aankomstdatum. Indien de klant/ diens deelnemer aankomt voor dit tijdstip, zal Ayuryoga naar best vermogen en vrijblijvend trachten om de kamer vroeger ter beschikking stellen, zonder dat zij daartoe echter gehouden kan worden. In geval van laattijdige check-in zal een bijkomende kostprijs verschuldigd zijn. Late check-in bedraagt 20.00€ tussen 22:00-23:00 uur, 30.00€ tussen 23:00-00:00 uur en 45.00€ tussen 00:00-01:00 uur. Check-in na 01:00 uur is niet mogelijk.

7.7 De check-out tijd is tot 11:00 uur. In geval van laattijdige check-out zal een bijkomende kostprijs verschuldigd zijn. Daarenboven zal de mogelijkheid tot verlenging steeds afhankelijk zijn van de gebeurlijke beschikbaarheid van de kamer en kan deze helemaal niet worden gegarandeerd. Late check-out bedraagt 25.00€ tussen 11:00-12:00 uur, 35.00€ tussen 12:00-13:00 uur. Check-out na 13:00 uur is niet mogelijk.

ARTIKEL 8: Diversen

8.1 Indien Ayuryoga aan de klant audiovisuele of EDP uitrusting ter beschikking stelt, is de klant hiervoor verantwoordelijk voor de volledige duur van het evenement. Hierbij zal de klant – bij gebreke aan enige opmerking onmiddellijk na de terbeschikkingstelling ervan – geacht worden deze uitrusting in goede staat van onderhoud en werking te hebben ontvangen. Indien de klant gebruik maakt van eigen uitrusting en/ of uitrusting die hij bij derden heeft betrokken, dan zal de klant (met uitdrukkelijke uitsluiting van Ayuryoga) hiervoor verantwoordelijk zijn en blijven, voor de volledige duur van het evenement, en desgevallend dan ook de nodige voorzieningen dienen te treffen om beschadiging, diefstal, enz. te vermijden. De klant dient uiterlijk op het einde van het evenement al zijn materialen en uitrusting te verwijderen uit het hotel. Ayuryoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiaal/ uitrusting dat niet tijdig werd weggehaald of achtergebleven is.

8.2 Ayuryoga heeft steeds het recht de activiteiten in een andere zaal/ zalen onder te brengen indien het aantal personen wijzigt of als er een zaal vrijkomt die beter van toepassing is. U wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld.

8.3 Indien de klant beslist het evenement, hotel of behandeling of dienst voortijdig te beëindigen, en of indien de klant/ een deelnemer beslist om de vergaderzalen en of het hotel te verlaten voor het verstrijken van de geboekte vertrekdatum, dan is Ayuryoga gerechtigd om de resterend voorziene/ geboekte dagen en of overnachtingen, incl. de gereserveerde faciliteiten/ aanhorigheden, integraal aan te rekenen tegen het contractueel overeengekomen tarief.

8.4 Teneinde Ayuryoga toe te laten om een maximale service te verlenen, dienen alle bijkomende verzoeken reeds te worden vermeld op onderhavig, door de klant ondertekend document. Enkel die specifieke verzoeken, waaraan Ayuryoga aansluitend schriftelijk haar uitdrukkelijk akkoord hecht, zullen deel uitmaken van onderhavige overeenkomst en de verplichtingen van Ayuryoga.

ARTIKEL 9: klachten/protesteren

9.1 Eventuele klachten over verrichte diensten of geleverde prestaties dienen ons uiterlijk binnen de zeven dagen na de uitvoering te worden gemeld bij aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval. Het aftekenen van prestatiebladen geldt als onweerlegbaar bewijs dat de prestaties die erop vermeld werden effectief en goed werden geleverd.

ARTIKEL 10: Opschorten en ontbinding

10.1 Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, behouden wij ons het recht voor om:

 • hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende / geconfirmeerde bestellingen / reservaties te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de zeven dagen, en zonder dat dit voor de medecontractant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen.
 • hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de zeven dagen, éénzijdig te ontbinden, onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen. Alsdan zal de klant aan Ayuryoga een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 50% van de bedragen welke door de klant zouden verschuldigd zijn geweest, indien de overeenkomst niet zou zijn ontbonden.

10.2 Wanneer Ayuryoga mocht vaststellen dat zij de kamers/ vergaderzalen/ faciliteiten of andere zoals deze werden gereserveerd door de klant en door Ayuryoga werden aanvaard, niet kan leveren op het daartoe voorziene tijdstip, dan dient het Hotel dit feit zo snel mogelijk aan de klant te melden. Alsdan zal Ayuryoga enkel en alleen gehouden zijn om in gelijk(w)aardige kamers en faciliteiten te voorzien voor de klant, en zulks in het dichtstbijzijnde gelijkwaardige hotel, waarbij Ayuryoga enkel gehouden zal zijn om aan de klant het gebeurlijk prijsverschil te vergoeden, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere schadevergoeding of kost van welke aard ook.

10.3 Indien Ayuryoga aan het in de vorige paragraaf vermelde tegemoetkomt, dan zal de klant gehouden zijn om Ayuryoga te vrijwaren voor iedere aanspraak welke gebeurlijk door de deelnemers van de klant zou worden geformuleerd lastens Ayuryoga, als gevolg van het niet ter beschikking stellen door deze laatste van de voorziene kamers/ vergaderzalen/ faciliteiten.

ARTIKEL 11: Brandpreventie en veiligheidsprocedures

11.1 Nooduitgangen moeten altijd vrij blijven van obstructies en aanduidingen van hun locatie zichtbaar gelaten worden voor iedereen die de functie bijwoont. Daar waar expliciet vermeld, moeten brand- en nooddeuren steeds gesloten blijven. Niets mag bevestigd worden aan de panieksluitingen, noch mogen materialen vooraf achter de deuren geplaatst worden. Traphallen die dienst doen als vluchtroute moeten vrij gehouden worden van obstructies.

11.2 Het is verboden ontvlambare, explosieve (bijv. vuurwerk) of gevaarlijke vloeistoffen of producten binnen te brengen in het hotel, alsook om aanpassingen te maken aan bestaande installaties, materialen, meubels of uitrusting daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de zaakvoerder van Ayuryoga. Indien zulke aanpassingen nodig blijken te zijn dan moet dit schriftelijk en tenminste 30 dagen voor het plaatsvinden van de functie aangevraagd worden aan deze zaakvoerder.

11.3 Gordijnen, muurbekledingen en elk ander decoratief materiaal opgehangen of vastgemaakt aan of tegen muren en plafonds, moet vervaardigd zijn uit tenminste brandvertragend of brandvrij materiaal. Indien deze materialen worden opgehangen in deuropeningen of gangen moeten ze scheiden in het midden en zo worden bevestigd dat ze gemakkelijk opzij getrokken kunnen worden.

11.4 De elektrische voorzieningen mogen niet overbelast worden.

11.5 Brandbestrijdingsvoorzieningen mogen niet misbruikt worden.

11.6 Het rookverbod dient altijd gerespecteerd te worden. Alle kamers in het resort zijn rookvrij. Roken is alleen toegestaan buiten het Ayuryoga-resort. Bij het niet respecteren van de niet-rokersregels worden er grote schoonmaakkosten van 150,00€ in rekening gebracht.

11.7 Indien de organisator extern bewakingspersoneel inhuurt voor de functie dan dient de ingehuurde bewakingsonderneming vergund te zijn door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het personeel daarvan te voldoen aan de wet op de bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen en interne bewakingsdiensten van 10 april 1999, op het gebied van opleiding. Het aantal, naam en wel of niet bewapend bewakingspersoneel dient vooraf schriftelijk aan de hoteldirectie medegedeeld te worden.

ARTIKEL 12: Waarborgen

12.1 Ayuryoga vraagt zijn klanten waarborgen tenzij zie voorwaarde 12.2

12.2 Indien het vertrouwen van Ayuryoga in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de Ayuryoga zich het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt Ayuryoga zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren ongeacht het tijdstip. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding de opzegvergoeding verschuldigd zijn waarvan sprake in art. 3.1, onverminderd de betaling van de eventueel reeds deels uitgevoerde levering.

12.3 Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de opdrachtgever, die zich in het hotel of op de parking bevinden, door Ayuryoga kunnen worden achter gehouden als waarborg voor de betaling van het verschuldigde.

ARTIKEL 13: Overmacht

13.1 Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Ayuryoga van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat onze medecontractant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding. Ingeval Ayuryoga afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden. Onder meer (niet-limitatief) de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal, pandemie, terrorisme en uitzonderlijke verkeershinder.

ARTIKEL 14: Nietigheid

14.1 De nietigheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst mee. Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.

ARTIKEL 15: Geschillenregeling: toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 In geval van betwisting, zijn uitsluitend het vredegerecht kanton Oudenaarde, of de rechtbanken van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde of de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde exclusief bevoegd, behoudens dwingende regelen van consumentenbescherming een andere rechtbank bevoegd maken. Ayuryoga kan echter enkel voor één van voormelde rechtscolleges gedaagd worden.

15.2 Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria van de raadsman, zullen ten laste van de klant worden verhaald.

15.3 Het Belgisch recht zal steeds uitsluitend van toepassing zijn.

ARTIKEL 16: Privacy

16.1 Hier verwijzen we graag door naar onze privacyverklaring op onze website https://www.ayuryoga.be/privacy

16.2 Bij het maken van een reservatie voor één van onze diensten, behandelingen, restaurant of zalen of voor één van onze events geeft u toestemming dat het beeldmateriaal door ons gemaakt, ook door ons gebruikt mag worden na afloop van het event voor onze commerciële doeleinden.

ARTIKEL 17: Schadevoorwaarden

Houd er rekening mee dat als u bij Ayuryoga BV een reservatie maakt u de onderstaande Schadevoorwaarden accepteert:

17.1 U moet de accommodatie en zijn inboedel, inclusief alle meubilair, elektronische apparaten, fittingen en objecten in, op of bij de Accommodatie in dezelfde staat van onderhoud houden als bij aanvang van het verblijf, en u dient de Accommodatie in dezelfde staat van netheid en algemene orde achterlaten waarin u deze bij aankomst hebt aangetroffen.

17.2 Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het veilig houden van de Accommodatie en de inboedel. Daarom moet u onder andere onthouden alle deuren en ramen te sluiten en dient u ervoor te zorgen dat u de Accommodatie bij uw vertrek veilig achterlaat.

17.3 U bent ervoor verantwoordelijk alle door u en/of de rest van uw gast(en) veroorzaakte schade, breuken of verliezen terug te betalen aan Ayuryoga BV.

17.4 In het geval van breuken, schade of verliezen, moet U dit zelf bij de receptie melden (zo snel als redelijkerwijs mogelijk, maar altijd voor het uitchecken), en Ayuryoga BV verzoeken om dit na te gaan en indien nodig een schadevergoeding aan te rekenen.

17.5 Ayuryoga BV kan u tot 21 dagen na uw verblijf om een schadevergoeding vragen voor eventuele schade, breuken en verliezen aan de accommodatie en de inboedel (zoals hierboven uiteengezet).

17.6 Ayuryoga BV, heeft het recht om door de klant veroorzaakte schade aan te rekenen via het door u opgegeven creditcard nummer. Ayuryoga BV stelt u op de hoogte via mail van deze ingevorderde schadevergoeding.

17.7 Indien de klant niet akkoord gaat met deze schadevergoeding dan dient deze eventuele opmerkingen schriftelijk binnen de 7 dagen te formuleren.

De klant is zich ten volle bewust van de alle bovenvermelde voorwaarden, die integraal deel uitmaken van het contract/reservering, en aanvaardt deze na te leven.

nl_BENederlands (België)

SNEL RESERVEREN